به طور گسترده ای در هزینه استخراج واحد سنگ زنی سیمان استفاده می شود