استفاده از دستگاه های سنگ زنی با نخ ماتری یا تغییر شکل