سنگ معدنهای قابل مشاهده را از دیواره های معدن جمع کنید