مدیر تدارکات مهاجران استخراج معدن در آفریقا را خالی می کند