هزینه سنگ سبد گابیون به ازای هر تن از معدن سنگین است