شرکت تجهیزات معدن در غنا به دنبال سرمایه گذاران خارجی است